Trichoderma taxonomy 2020

2940
57
T.
bomiense
Zhang & Zhuang
2019
W.Z.
2018a
not in NCBI, sequenced