Trichoderma taxonomy 2020

3000
422
T.
tropicosinense
(Liu) Zhu & Zhuang
2015
HMAS
252546