Trichoderma taxonomy 2020

3020
356
T.
shennongjianum
Chen & Zhuang
2016
HMAS
245009