Trichoderma taxonomy 2020

3030
175
T.
gregarium
Chen & Zhuang
2017
HMAS
248887
not in NCBI, sequenced