Trichoderma taxonomy 2020

3091
90
T.
chlamydosporum
Chen & Zhuang
2017
HMAS
248850
chlamydosporicum