Trichoderma taxonomy 2020

240
207
T.
kunigamense
Yabuki & Okuda
2014
TNS-F
38436
not in Mycobank