Trichoderma taxonomy 2020

3310
316
T.
pruinosum
Chen & Zhuang
2017
HMAS
247217
not in NCBI, sequenced