Trichoderma taxonomy 2020

3320
366
T.
sinoluteum
Zhu & Zhuang
2015
HMAS
252868