Trichoderma taxonomy 2020

840
190
T.
hongkongensis
(Zhu & Zhuang) Zeng & Zhuang
2017
HMAS
75530