Trichoderma taxonomy 2020

1360
278
T.
panacis
Liu, Zhang, Yu & Zhang
2020
CGMCC
3.18297
not in NCBI, sequenced