Trichoderma taxonomy 2020

1640
53
T.
beijingense
Chen & Zhuang
2017
HMAS
248804
not in NCBI, sequenced