Trichoderma taxonomy 2020

1830
344
T.
rosulatum
Zhu & Zhuang
2015
HMAS
244906